Menu

Nagroda imienia Henryka Sienkiewicza

Szanowni Państwo

W roku szkolnym 2013/14 decyzją Rady Pedagogicznej została przywrócona Nagroda im. Henryka Sienkiewicza, która została ustanowiona w celu wyłonienia najlepszego ucznia spośród klas szóstych w Szkole Podstawowej nr 31 w Kielcach i trzecich w Gimnazjum nr 15 w Kielcach.
Ideą konkursu jest promowanie wśród uczniów wiedzy, twórczej postawy życiowej, dążenia do samokształcenia, pełnego rozwoju osobistego.

1. Nagrodą jest statuetka
a. dla absolwentów klas szóstych srebrna, dla uczniów kończących gimnazjum złota
b. pamiątkowy dyplom,
c. list gratulacyjny do rodziców,
d. przedstawienie sylwetki absolwenta na stronie internetowej szkoły,
2. Nazwisko zdobywcy nagrody będzie uwiecznione w kronice szkoły oraz na tablicy pamiątkowej w Izbie Patrona.
3. Nagroda im. Henryka Sienkiewicza zostanie wręczona na uroczystości zakończenia roku szk.
4. Kandydat do nagrody powinien być zaakceptowany przez Samorząd Uczniowski danej klasy.
5. Regulamin zatwierdza i dokonuje w nim zmian Rada Pedagogiczna ZSO nr 15 w Kielcach.

Kandydatów do nagrody przedstawią wychowawcy klas szóstych szkoły podstawowej i trzecich gimnazjum na plenarnym posiedzeniu RP kończącej pierwszy semestr nauki.

Uczniowie ubiegający się o to zaszczytne wyróżnienie powinni spełniać następujące warunki:
1. Osiągać wysokie wyniki w nauce - średnia ocen końcoworocznych w klasach IV-VI szkoly podstawowej 5,3, a w klasach I-III gimnazjum minimum 5,0 (bez ocen dobrych), oraz wzorowe sprawowanie;
2. Na sprawdzianie kończącym szkołę podstawową i egzaminie gimnazjalnym uzyskać minimum 80 % możliwych punktów;
3. Wyróżniać się wysoką kulturą osobistą i nienaganną postawą ucznia;
4. czynnie włączać się w życie szkoły, poprzez działania na rzecz społeczności szkolnej, środowiska lokalnego;
5. Wykazywać się udokumentowanymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, sportowymi;
6. Wzorowo spełniać wszystkie postanowienia regulaminu szkoły;
7. Swoją postawą aktywizować i mobilizować innych do działania;

Zatwierdzenia kandydatury do nagrody dokonuje Rada Pedagogiczna na zebraniu klasyfikacyjnym podsumowującym pracę w roku szkolnym.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im.Henryka Sienkiewicza w Kielcach
    25-750 Kielce
    ul. Krzemionkowa 1
  • centrala (41) 36-76-167,
    fax (41) 36-76-948

Galeria zdjęć