Menu

Koncepcja pracy szkoły

Szkoła jest wspólnotą, którą tworzą dyrektor ,nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie i  ich rodzice. Wszyscy dorośli są  świadomi swojego wyboru i odpowiedzialni za niego. Zakładamy, że wszyscy pracownicy są wychowawcami, realizując przesłanie:

Przez to, jacy jesteśmy, uczymy dzieci o wiele więcej niż to, co im mówimy.

J.CH. Pearce

W naszej szkole nie ma miejsca na obojętność. Podstawowym prawem i obowiązkiem jest nauka i aktywne uczestniczenie w zajęciach na miarę swoich możliwości.

I. Prezentacja szkoły.

Zespół Szkół Ogólnokształcących  nr 15 im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach składa się z oddziału przedszkolnego, 10 oddziałów nauczania wczesnoszkolnego, 5 oddziałów nauczania w klasach 4-6, 6 klas Gimnazjum nr 15. W Zespole funkcjonują oddziały integracyjne .

Efektywne nauczanie możliwe jest dzięki bardzo  dobrym warunkom lokalowym oraz wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, stale podejmującej nowe wyzwania. Baza lokalowa Szkoły, czyli duża liczba sal , szerokie korytarze i hole dają uczniom poczucie  bezpieczeństwa oraz komfortu pracy i wypoczynku podczas przerw.

Istniejąca w szkole świetlica zapewnia opiekę najmłodszym, a stołówka umożliwia spożywanie gorących posiłków wszystkim chętnym uczniom. Bogato wyposażone są  biblioteka szkolna oraz pawilon sportowy.

Szkoła, dzięki inicjatywom podejmowanym przez Dyrekcję i nauczycieli, realizuje  programy edukacyjne, prowadzi akcje charytatywne. Uczniowie biorą udział w konkursach, zawodach,  pracują w kołach zainteresowań.

Szkoła kształci u uczniów kompetencje kluczowe ( m.in. nauka kilku języków obcych, współpraca ze szkołą w Gotha, swobodny dostęp do Internetu, realizacja projektów edukacyjnych).

II. Wizja Szkoły.

Naszym założeniem jest, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku lokalnym jako instytucja dobra, przyjazna i życzliwa uczniom, zapewniająca im wszechstronny rozwój.

Wizją naszej szkoły jest:

wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoja szkołą, swoim miastem, regionem, ze swoją Ojczyzną, człowieka prawego i tolerancyjnego,

 • umożliwienie uczniom osiągania sukcesów w różnych dziedzinach nauki, sportu i sztuki
 • zapewnienie uczniom bezpieczeństwa oraz warunków do efektywnego kształcenia i  rozwoju fizycznego
 • podejmowanie  działań w celu zapobiegania dyskryminacji,
 • zgodna i efektywna współpraca wszystkich nauczycieli, pracowników oraz instytucji 
 • wspierających szkołę,
 • współpraca szkoły z rodzicami oraz spójne oddziaływania wychowawcze domu i szkoły,
   

III. Misja Szkoły.

Pragniemy w naszej szkole kształtować  uczniów na miarę aktualnych potrzeb, tak by mogli  radzić sobie we współczesnym świecie oraz stawić czoło coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. Wszystkie  działania podejmowane w naszej placówce powinny służyć temu, by w sposób najbardziej efektywny i wydajny umożliwić młodym ludziom wszechstronny i harmonijny rozwój, a także wspomagać rodziców w ich funkcji wychowawczej. 

IV. Cel  ogólny.

Pełny rozwój młodego człowieka we wszystkich sferach jego osobowości w przyjaznym i bezpiecznym środowisku.

V. Wizerunek  absolwenta.

Absolwenta naszej szkoły  powinny cechować:

 • zdolność do samodzielnego myślenia, wysoki poziom umiejętności i wiedzy  na miarę swoich możliwości
 • umiejętność uczenia się i samodoskonalenia oraz pracy w zespole
 • kultura osobista ,czyli okazywanie innym szacunku, dbałość o słowa, estetykę stroju
 • wrażliwość na krzywdę oraz potrzeby innych
 • szacunek do Ojczyzny , tradycji i kultury własnego narodu
 • poszanowanie innych kultur i tradycji
 • odporność na wpływ negatywnych zjawisk społecznych
 •  tolerancja i szacunek wobec innych
 • szacunek do nauki, pracy innych (uczciwość, rzetelność, aktywność, bezinteresowność)
   

Kierunki pracy. (Kierunki rozwoju szkoły).

 1. Przygotowanie uczniów do osiągania wysokich wyników nauczania, na miarę ich możliwości.
 2. Umożliwienie uczniom rozwoju zainteresowań.
 3. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa.
 4. Aktywizowanie uczniów i wspólne wdrażanie ich propozycji.
 5. Włączanie rodziców do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 6. Działania we współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 7. Prezentacja osiągnięć uczniów, promocja działań szkoły i pozyskiwanie partnerów do naszych działań.
 8. Modernizacja budynku szkoły w trosce o bezpieczeństwo oraz estetykę miejsca nauki i pracy.
 9. Wzbogacanie wyposażenia szkoły i środków dydaktycznych.
 10. Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia i wyboru zawodu.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im.Henryka Sienkiewicza w Kielcach
  25-750 Kielce
  ul. Krzemionkowa 1
 • centrala (41) 36-76-167,
  fax (41) 36-76-948

Galeria zdjęć