Menu

Co to jet integracja?

Idea integracji

Integracja to proces włączania osób niepełnosprawnych w zwykłe formy życia osobistego i społecznego, a w konsekwencji uzyskanie praw i możliwości takich jak całe społeczeństwo. Integracja w edukacji rozumiana jest jako wielokierunkowe działanie mające na celu włączanie dzieci  niepełnosprawnych do środowiska szkolnego tam gdzie uczą się ich pełnosprawni rówieśnicy. Integracyjny system kształcenia polega na uwzględnianiu specyficznych potrzeb edukacyjnych i społecznych uczniów niepełnosprawnych, na stwarzaniu odpowiednich warunków poprzez system usług wspierających, które pozwalają na zaspokajanie tych potrzeb.

Kształcenie integracyjne jest formą organizacyjną wspólnej edukacji uczniów zdrowych i niepełnosprawnych, na wszystkich etapach edukacyjnych. Oddziały integracyjne są mniej liczne liczą od 15-20 uczniów, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych. W oddziale integracyjnym zatrudniony jest dodatkowo nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym, który wspomaga zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą. Dzięki tym warunkom uczniowie pełnosprawni mają możliwość zaspokojenia swoich indywidualnych potrzeb edukacyjnych, a uczniom niepełnosprawnym dodatkowo zapewnia się:

 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne
 • realizację programu dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,
 • zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb,
 • integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 

Zalety integracji 

 • mała liczba uczniów w klasie (15-20 os.)
 • lekcje prowadzone przez dwóch nauczycieli (nauczyciel przedmiotu i nauczyciel wspomagający)
 • diagnozowanie potrzeb każdego ucznia
 • modyfikowanie programu nauczania do możliwości i zainteresowań każdego dziecka
 • innowacyjne metody realizowania zadań dydaktyczno- wychowawczych
 • ułatwiony dostęp do zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych
 • integracja dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych w naturalnym środowisku rówieśniczym
 • nauka nawiązywania prawidłowych kontaktów 
 • nauka niesienia pomocy innym
 • wykształcenie u wszystkich dzieci postaw tolerancji, akceptacji, szacunku, otwartości na innych
 • przygotowanie do przyszłego, samodzielnego włączania się w życie społeczne
 • dziecko staje się coraz bardziej samodzielne

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im.Henryka Sienkiewicza w Kielcach
  25-750 Kielce
  ul. Krzemionkowa 1
 • centrala (41) 36-76-167,
  fax (41) 36-76-948

Galeria zdjęć