Menu

Egzamin gimnazjalny

Co warto wiedzieć o egzaminie gimnazjalnym?

Egzamin gimnazjalny jest:

 • powszechny i wszyscy uczniowie klas trzecich gimnazjum muszą do niego przystąpić
 • obowiązkowy, bo przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły
 • przygotowany w formie pisemnej – testy egzaminacyjne mają postać kilkunastostronicowej broszury
 • przeprowadzany w gimnazjum w czasie trzech kolejnych dni
 • części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut; część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym

 

Egzamin gimnazjalny:

 • bada, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności ważne w życiu codziennym i przydatne w zdobywaniu wiedzy w szkole, np. wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji
 • sprawdza wiadomości istotne dla przedmiotów humanistycznych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz dla języka obcego nowożytnego
 • pozwala na porównanie osiągnięć danego ucznia z osiągnięciami innych gimnazjalistów
 • określa mocne strony ucznia, bądź sygnalizuje słabe


Pierwszego dnia gimnazjalista musi się wykazać wiadomościami i umiejętnościami z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Sprawdzane będzie nie tylko rozumienie zamieszczonego tekstu, ale także znajomość utworów literackich lub dorobku autorów, których zgodnie z podstawą programową nie wolno pominąć w procesie kształcenia. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna w formie rozprawki, opowiadania, charakterystyki, opisu lub sprawozdania. Może też być sprawdzane opanowanie przez gimnazjalistę form użytkowych, takich jak podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykacja, a także list oficjalny, ogłoszenie i zaproszenie.

Drugiego dnia powinien się wykazać wiadomościami i umiejętnościami z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Część matematyczno-przyrodnicza egzaminu sprawdza znajomość faktów, symboli, terminów, wzorów, formuł, oraz opanowanie umiejętności prostych, np. wyszukiwania informacji, rozpoznawania typów obiektów, zjawisk i procesów, a także opanowanie umiejętności złożonych, często ponadprzedmiotowych, takich jak rozumowanie wymagające krytycznego myślenia (m.in. na podstawie znajomości metodyki badań przyrodniczych), wykrywanie współzależności elementów lub procesów oraz związków przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych, stosowanie zintegrowanej wiedzy we własnych strategiach rozwiązywania problemów.

Trzeciego dnia gimnazjalista musi się wykazać wiadomościami i umiejętnościami z języka obcego nowożytnego. Gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.

Zestaw zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego:

na poziomie podstawowym obejmuje następujące części:
- rozumienie ze słuchu,
- rozumienie tekstów pisanych,
- znajomość funkcji językowych,
- znajomość środków językowych,

natomiast na poziomie rozszerzonym:
- rozumienie ze słuchu,
- rozumienie tekstów pisanych,
- znajomość środków językowych,
- wypowiedź pisemna.

TERMINARZ EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH w 2018 r.

 • 18 kwiecień 2018 (środa) – część humanistyczna
 • 19 kwiecień 2018 (czwartek) – część matematyczno – przyrodnicza
 • 20 kwiecień 2018 (piątek) – język obcy

 

Czas trwania egzaminu:

18 kwiecień 2018 środa
Część humanistyczna

19 kwiecień 2018 czwatrek
Część matematyczno - przyrodnicza

20 kwiecień 2018 piątek
Część z języka obcego

900 – 1000 – historia i wiedza o społeczeństwie (60 min.)
1000 – 1045 – przerwa
1100 – 1230 – język polski  (90 min.)

900 – 1000 – biologia, geografia, fizyka, chemia (60 min.)
1000 – 1045 – przerwa
1100 – 1230 – matematyka  (90 min.)

900 – 1000 – poziom podstawowy   (60 min.)
1000 – 1045 – przerwa
1100 – 1200 – poziom rozszerzony  (60 min.)

 

Wyniki egzaminu:15 czerwca 2018 r.

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu: 22 czerwca 2018 r.

Wybór języka:

 • Uczeń zdaje ten język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
 • Rodzice składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację z wyboru języka, który uczeń będzie zdawał na egzaminie oraz poziomów zdawania do 30 września b.r. szkolnego.
 • Na obu poziomach uczeń zdaje ten sam język.

 

Poziomy zdawania języka obcego:

 • Poziom podstawowy – obowiązkowy dla wszystkich uczniów.
 • Zadania obejmują zakres wymagań dla poziomu III.0 – dla uczniów rozpoczynających naukę języka w gimnazjum
 • Poziom rozszerzony – obowiązkowy dla uczniów, którzy uczyli się wybranego języka w klasach IV – VI szkoły podstawowej
 • Zadania obejmują zakres wymagań dla poziomu III.1 – dla uczniów kontynuujących naukę języka po szkole podstawowej

Uwaga: poziom rozszerzony mogą zdawać również  uczniowie, którzy nie uczyli się tego języka w szkole podstawowej.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego:

 • Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu.
 • Dla każdego z zakresów sprawdzanych na egzaminie będą podane dwie liczby: wynik procentowy i wynik centylowy.
 • W zaświadczeniu odnotuje się też wynik trzeciej części egzaminu.
 • Wynik z języka obcego na poziomie podstawowym będzie uwzględniany przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
 • Wynik z języka obcego na poziomie rozszerzonym, przy rekrutacji, będzie uwzględniany dopiero od roku szkolnego 2018 / 2019.

Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w określonym terminie nie kończy gimnazjum. Powtarza klasę trzecią oraz za rok ponownie przystępuje do całości egzaminu gimnazjalnego.

Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.

 • a) w przypadku każdej części egzaminu gimnazjalnego – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem
 • b) dodatkowo w przypadku części drugiej egzaminu z zakresu matematyki – linijkę.

 

Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.

W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni o puszczać sali egzaminacyjnej.

Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie są wpuszczani do Sali egzaminacyjnej.

W trakcie egzaminu gimnazjalnego nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z takich urządzeń w tej sali.

Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego.

W przypadku:

 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
 • wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach
 • zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu.

 

W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora:

 • niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia
 • występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia – dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego (załącznik 12a). Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację uczniowi lub jego rodzicom.

 

Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej egzaminu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie to jest jednoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z tej części egzaminu.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

Na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu) dostępne są

 • informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne
 • arkusze egzaminacyjne z lat 2012 – 2015
 • sprawozdania z przebiegu egzaminu gimnazjalnego w poprzednich latach
 • procedury przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.

 

Przydatne linki:

https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20170901%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im.Henryka Sienkiewicza w Kielcach
  25-750 Kielce
  ul. Krzemionkowa 1
 • centrala (41) 36-76-167,
  fax (41) 36-76-948

Galeria zdjęć