Menu

Sprawdzian

Co warto wiedzieć o sprawdzianie?

 • Jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły. Nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż ‎sprawdzianu nie można nie zdać.‎
 • Odbywa się jest w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub ‎zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.
 • Obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
 • Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia.

        

- Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki i trwa 80 minut.

- Część 2. obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) i trwa 45 minut. Uczeń może wybrać tylko ‎ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

- Części sprawdzianu rozdziela przerwa.

 

TERMINARZ Sprawdzianu w 2016 roku

1. Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.:

    5 kwietnia 2016 r. (wtorek)

 • część 1 - język polski i matematyka - godz. 9.00.
 • część 2. - język obcy nowożytny - godz. 11:45

 

2. Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3 i § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia:

   2 czerwca 2016 r. (czwartek)

 • część 1. - język polski i matematyka - godz. 9.00.
 • część 2. - język obcy nowożytny - godz. 11:45 

 

3. Termin ogłaszania wyników sprawdzianu: 27 maja 2016 r.

4. Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół: 17 czerwca 2016 r.

5. Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym ze sprawdzianu: 24 czerwca 2016 r.

 

 • Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:‎

- informatorze o sprawdzianie
- przykładowych arkuszach egzaminacyjnych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 • Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden arkusz egzaminacyjny, natomiast ‎zadania z języka obcego – drugi. Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi, ‎w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych. Rozwiązania zadań otwartych ‎zapisuje się w miejscu do tego przeznaczonym na kartach rozwiązań zadań otwartych z języka ‎polskiego i matematyki (schemat arkuszy egzaminacyjnych w części pierwszej i części ‎drugiej).
 •  Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części pierwszej również przybory do ‎rysowania: ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.
 • Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także ‎przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎
 • Prace uczniów (tylko zadania otwarte) oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów. Zadania zamknięte są sprawdzane elektronicznie.
 • Wynik jest wyrażony w procentach i składa się z wyniku ogólnego z pierwszej części wraz z wyszczególnieniem wyników z języka polskiego i matematyki oraz wyniku z drugiej części.
 •  Wynik sprawdzianu jest ostateczny i nie może być podważony.
 • Podstawą prawną sprawdzianu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami).

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im.Henryka Sienkiewicza w Kielcach
  25-750 Kielce
  ul. Krzemionkowa 1
 • centrala (41) 36-76-167,
  fax (41) 36-76-948

Galeria zdjęć