Menu

Wspieranie talentów

W październiku 2014 roku zakończyła się realizacja projektu Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

SZEŚĆ zdolnych uczennic naszego Gimnazjum zostało zakwalifikowanych, a następnie wzięło udział w w/w projekcie, który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Celem projektu było wsparcie uczniów zdolnych z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie praktycznego rozwijania kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji naukowych, uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych oraz inicjatywności, jako istotnych kompetencji związanych z przygotowaniem młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.

Oprócz ciekawych dwudniowych zajęć na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej nasze koleżanki uczestniczyły w wyjazdach naukowych m.in. do Krakowa czy Warszawy. Zajęcia prowadzone były w oparciu o metodę związaną z nauczaniem problemowym: uczniowie realizowali edukacyjne projekty badawcze nie dla uzyskania określonego produktu, ale dla rozwiązania problemu, a poszukiwanie tego rozwiązania pozwoliło im nabyć określone umiejętności i poszerzyć wiedzę z danego obszaru.

Zaplanowane w projekcie działania są spójne i najbardziej optymalne, wprowadząją nową jakość w pracy z uczniem zdolnym. Stosowanie innowacyjnych sposobów nauczania, które bazują na najnowszych osiągnięciach współczesnej dydaktyki przyczyniają się do efektywności procesu kształcenia.
Wypracowane podczas projektu materiały służyć będą nauczycielom w podnoszeniu jakości pracy szkoły, a zrealizowane projekty badawcze pozwolą szkołom nawiązać stałą współpracę ze środowiskiem akademickim i instytucjami kultury w naszym regionie w obszarze pracy z uczniem zdolnym.

W ramach projektu powstała również platforma e-learningowa stanowiąca cyfrową przestrzeń współpracy uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz nauczycielami konsultantami Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Projekt adresowany był do laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych oraz do uczniów o szczególnych uzdolnieniach i innych osiągnięciach mających wysoką średnią ocen.  

Grupę nauczycieli uczestniczących w projekcie stanowili opiekunowie laureatów i finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych: Ewa Jamka n-lka j. niemieckiego, Beata Libicka-Krok – n-lka fizyki, i Jolanta Węglarska – n-lka geografii.

Oto nasi uczniowie, którzy wzięli w w/w projekcie:

1) Edukacyjny projekt badawczy z języka niemieckiego:

 • Karolina Kruk kl. 3b
 • Sylwia Prokop kl. 3a
 • Patrycja Pietrzyk kl. 3a
 • Aleksandra Zięba kl. 3a


2) Edukacyjny projekt badawczy z fizyki:

 •  Katarzyna Kruk – finalistka konkursu fizycznego


3) Edukacyjny projekt badawczy z geografii:

 •  Weronika Leśnik – finalistka konkursu geograficznego a zarazem laureatka konkursu z języka niemieckiego.


Informacje o projekciena stronach ŚCDN: link


Galeria zdjęć

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im.Henryka Sienkiewicza w Kielcach
  25-750 Kielce
  ul. Krzemionkowa 1
 • centrala (41) 36-76-167,
  fax (41) 36-76-948

Galeria zdjęć